BIP Biuro Informacji Publicznej

społeczeństwo
Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

  • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
  • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

1. organy władzy publicznej,
2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
11. związki zawodowe i ich organizacje,
12. partie polityczne,
13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym:

a) status prawny lub formę prawną,
b) przedmiot działania i kompetencje,
c) organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
d) majątek, którym dysponuje,
e) tryb działania,
f) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
g) informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

BIP – Biuro Informacji Publicznej